ارسال شده توسط abinehtaraz

نگارش لایحه و شرکت در دفاعیات مالیاتی

خدمات ما
– آیا می دانید بیش از ۸۰% موفقیت شما در مراجع دادرسی مالیاتی، به لایحه دفاعیه شما بستگی دارد ؟ – آیا می دانید تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه امریست کارشناسانه که به علم و تجربه کافی نیاز دارد ؟ – آیا از فنون تحریر لوایح مالیاتی اطلاع دارید ؟…
فهرست