تالار خدمات امور مالیاتی

خدمات ما

خدمات ما

شرکت آبینه تراز ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات آموزشی

شامل : آموزش حسابداری مالی مختص بازار کار آموزش حسابداری انبار و انبار داری
آموزش حسابداری اموال آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

محصولات قابل ارائه

شامل :انواع فایلها و فرمهای حسابداری انواع فایلهاو فرمهای حسابرسی انواع دستور العملهای اجرایی
انواع فایل های آموزشی

قوانین و استانداردها

قوانین و مقررات

قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالیات ارزش افزوده
قانون کار
قانون تامین اجتماعی و ...

استانداردها

استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابرسی

فهرست